Niet meedoen aan mediation?

Niet deelnemen aan mediation kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is goed daarvan op de hoogte te zijn alvorens negatief te beslissen over deelname.

In situaties van arbeidsongeschiktheid waarbij een arbeidsconflict een rol speelt, kan de bedrijfsarts op grond van de zogeheten STECR-richtlijnen mediation adviseren. Wanneer dit niet tot stand komt, kan dit de re-integratie van de werknemer bemoeilijken. Afhankelijk van de situatie kan dit dan de werkgever of de werknemer (of beiden) worden aangerekend. Wanneer de re-integratie niet slaagt en de werknemer gaat een WIA-uitkering aanvragen, toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet genoeg gedaan heeft, bijvoorbeeld door geen mediation in te zetten, leidt dit tot een loonsanctie en verlenging van het opzegverbod tijdens ziekte.

Ook in andere gevallen waarin een werk gerelateerd conflict aan de orde is, moet de werkgever oppassen. Indien het tot een tot een ontslagprocedure komt, toetst het UWV conform haar beleidsregels (zie www.werk.nl) of de werkgever voldoende heeft gedaan om het conflict op te lossen. Mediation wordt hierbij expliciet genoemd als oplossingsrichting. Een werkgever die geen mediationtraject opstart, kan daardoor aanlopen tegen een geweigerde ontslagvergunning. De kantonrechter weegt het al dan niet hebben doorlopen van een mediationtraject mee. Indien de werkgevers een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding heeft ingediend, maar zijn medewerking aan mediation heeft onthouden kan dit leiden tot een weigering van de ontbinding of toekenning van een hogere ontslagvergoeding aan de werknemer. Andersom geldt uiteraard ook dat wanneer de werknemer medewerking weigert, dit in zijn nadeel kan worden uitgelegd.

Er is in 2013 een wetsvoorstel ingediend dat mediation in de wet moet gaan verankeren met onder meer als doel de inzet van mediation als manier van conflictoplossing te vergroten.

<< terug