Veelgestelde vragen

Wij hebben wat vragen verzameld en hieronder samengevoegd. Mocht u een vraag en ook antwoord over mediation of over ons missen, laat het ons dan weten. Wij zorgen ervoor dat u een antwoord krijgt.

Ik wil mediation inzetten, hoe vertel ik het de andere partij?

Soms vinden mensen het moeilijk de wederpartij te benaderen met het verzoek te gaan mediaten. Want om mediation te starten, moeten alle betrokken partijen wel bereid zijn zich in te spannen het conflict op te lossen. Vindt u het lastig, dan kunt u ook de mediator vragen het verzoek tot mediation aan de wederpartij te doen.

Worden alle conflicten opgelost?

Niet alle conflicten worden met mediation opgelost. Echter het slagingspercentage is hoog en ligt rond de 80%.

Zijn arbeidsconflicten op te lossen met mediation?

Veel arbeidsgeschillen zijn in principe geschikt om door middel van mediation op te lossen. Bij een arbeidsconflict zoeken de werkgever en de werknemer naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Zeker bij dit soort conflicten is van belang dat er bij sprake is van gelijkwaardigheid. Beide partijen moeten het belangrijk vinden dat de verhouding met werkgever (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten.

Wat kost arbeidsmediation en wie betaalt het?

De kosten van arbeidsmediation bestaat voornamelijk uit het uurtarief van de mediator. In een aantal gevallen spreken partijen af dat de kosten van de mediator op basis van een verdeelsleutel van 50/50 verdeeld worden. Als het gaat om een arbeidsrechtelijk geschil, dan is het niet ongebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt.

Kan ik iemand meenemen naar de mediation?

In overleg met de mediator en de andere partij is dit eventueel mogelijk. De andere partij zal in dit geval ook de gelegenheid krijgen om iemand mee te nemen. Het is niet ongebruikelijk dat die personen dan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Wat houdt de geheimhouding in?

Eén van de basisbeginselen van mediation is vertrouwelijkheid. Je spreekt met de andere partij en de mediator in een overeenkomst af dat wat wordt besproken tijdens mediation, binnenskamers blijft.

De geheimhoudingsplicht die men afspreekt in de mediationovereenkomst houdt in dat alles wat binnen de mediation besproken wordt, in principe geheim is. Dit betekent ook dat men de informatie verkregen in de mediation niet mag gebruiken in een procedure, wanneer de mediation niet slaagt. Dit is belangrijk omdat partijen hierdoor vrijer kunnen spreken.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er ongeveer nodig?

Het aantal bijeenkomsten dat nodig is, verschilt per geval. Het is echter eerder een kwestie van weken dan van maanden voordat de mediation succesvol is afgewerkt. Gemiddeld zijn er drie tot zes sessies nodig.

Wat gebeurt er wanneer de mediation geslaagd is?

Wanneer partijen tot een oplossing zijn gekomen, legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een zogeheten “vaststellingsovereenkomst”. Deze overeenkomst wordt door partijen ondertekend. Dit is een juridische overeenkomst, die als zodanig zelfs in het Burgerlijk Wetboek staat geregeld. Deze overeenkomst bindt partijen, zoals ook andere overeenkomsten doen.

Wat als de andere partij zich straks niet houdt aan de afspraken?

Volgens de wet is een vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig. Afdwingen kan echter lastig zijn. U kunt overwegen de overeenkomst vast te laten leggen in een notariële akte. Daarmee heeft u een executoriale titel, dat wil zeggen dat u nakoming kunt afdwingen via de rechter. Betreft het een echtscheiding, dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant, vastgesteld bij het echtscheidingsvonnis door de Rechtbank. Ook daarmee heeft u een executoriale titel.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Volgens de wettelijke definitie binden partijen bij een vaststellingsovereenkomst zich ter voorkoming of beëindiging van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, jegens elkaar aan een tot een vaststelling leidende beslissing over wat tussen hen rechtens is. Partijen aanvaarden daarbij dat deze vaststelling mogelijk afwijkt van wat tussen hen rechtens gold.

Wordt er tijdens mediation altijd over emoties gesproken?

Ja en nee. Mediation is geen therapie en mediators zijn geen therapeuten. Soms kunnen emoties (verdriet, woede, angst etc) een goede oplossing in de weg staan en dan komen ze zeker ter sprake. Ook bij zakelijke conflicten kunnen emoties een rol spelen. Ze op tafel leggen lucht altijd op.

Hakt de mediator knopen door als de partijen dat zelf niet kunnen of willen?

De mediator probeert met het stellen van de juiste vragen de werkelijke drijfveren en belangen van partijen naar boven te halen en partijen inzicht te geven in elkaars situatie. Van daaruit probeert de mediator partijen te helpen te zoeken naar de verschillende mogelijke oplossingen. Het zijn partijen zelf die bepalen hoe de uiteindelijke oplossing eruit komt te zien. Dus nee, een mediator is geen scheidsrechter en hakt dus geen knopen door.

Wat is een MfN-mediator (voorheen NMI)?

Op 1 januari 2014 is de MfN (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen NMI) van start gegaan. De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. MfN wil de kwaliteit van de mediators in Nederland waarborgen en op een hoger peil brengen.

Wat is een MfN-register (voorheen MNI-register)?

De MfN houdt een register bij van mediators die aan strikte eisen voldoen. Continue bijscholing is een van die eisen. Een geregistreerde mediator heeft een door de MfN erkende opleiding met succes afgerond en is geslaagd voor de zogenoemde kennis- en praktijktoets. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

Waarom verwijst een rechtbank naar mediation?

Mediation is mogelijk in civiele, familie- bestuurs-, en belasting- en kantonzaken. De belangrijkste reden is dat partijen het behouden van de relatie in de toekomst belangrijk vinden, of minimaal een goede afronding van die relatie. Mediation kan ook tijdens een juridische procedure een goede keus zijn, als partijen verwachten dat de juridische beslissing geen oplossing biedt voor het werkelijke conflict.

Op welke manier eindigt de mediation?

Er zijn vijf mogelijke uitkomsten van mediation:

  1. het conflict is geheel opgelost, de resultaten worden vastgelegd in een overeenkomst;
  2. het conflict is gedeeltelijk opgelost en de partij besluiten voor enkele resterende geschilpunten een alternatieve procedure te starten zoals arbitrage, ook dit resultaat worden vastgelegd;
  3. de partijen besluiten externe ondersteuning te zoeken, zoals therapie (persoonlijke conflicten) of management-advies (zakelijke conflicten);
  4. één van de partijen of beide partijen besluiten de mediation te staken, het conflict blijft onopgelost en een civiele procedure start;
  5. de mediator besluit de mediation te voortijdig te beëindigen.
Mijn ex-partner houdt zich niet aan de afspraken. Wat nu?

Hoewel de keuze voor een mediationtraject geheel vrijwillig is, zijn de resultaten niet vrijblijvend. Na een succesvolle mediation worden de afspraken vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Deze afspraken hebben daarmee een juridische geldigheid voor beide partijen.

Mocht een van de partijen zich niet aan de afspraken houden, dan kan dit een reden zijn voor een hernieuwd mediationtraject of voor een rechtszaak. Een rechter zal rekening houden met het feit dat in een eerder mediation-traject afspraken zijn gemaakt die niet worden nageleefd.

Kan ik op korte termijn een afspraak maken?

Ja, dat kan. Er moeten natuurlijk een aantal agenda’s geraadpleegd worden maar meestal kan er snel een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek.

Hoe zit het met mijn privacy / AVG?

Wij hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hiernaast downloaden. Privacyverklaring BvMB-mei-2018